Browsing: học những kỹ năng mới và tích cực các hoạt động xã hội… sẽ giúp cho trí nhớ của bạn luôn sắc bén.